Våga utveckling och mod är viktiga ledord när vi jobbar med människor både i grupp och individuellt. Vi lever som vi lär och arbetar med evidensbaserad forskning kring team och transformerande ledarskap som grund. Det innebär att vi alltid lägger kraft på att identifiera era behov, göra tydliga gemensamma överenskommelser, regelbundna uppföljningar och ge support över tid. Vår drivkraft är att skapa långsiktiga relationer.
Vi erbjuder skräddarsydda konsult uppdrag inom följande områden:

Teamutveckling och teamträning

Genom att använda evidensbaserade verktyg och processer för att skapa effektiva och produktiva team lotsar vi alla typer av grupper vidare till att nå sina mål. Vi jobbar bland annat med att skapa trygghet och tillit, öppenhet, spelregler, arbetsglädje, identifiera drivkrafter och att hitta teamets sätt att bygga på de olikheter som finns. Vi arbetar även med konflikthantering och värdegrund i grupper.

Ledningsgrupputveckling

Ett optimerat samarbete i ledningsgrupper är en avgörande framgångsfaktor för alla företag och verksamheter. Vi arbetar med att systematiskt utveckla ledningsgruppen från att vara en grupp som delar information till en grupp som delar ansvar för helheten. Fokus ligger på gemensamt arbete utifrån ett affärsmässigt strategiskt perspektiv.

Individuell handledning

Fokus på chefshandledning, där individens behov av spegling och reflektion på sitt ledarskap styr innehållet eller där individen behöver handledning för att hitta tillbaks till sina drivkrafter för att kunna ta nästa steg i sin utveckling/karriär. Uppdragen ska vara förankrade hos deltagarens chef. Omfattning och upplägg kan variera och inleds med att fastställa syfte, mål och förväntat resultat.

Strategi och visionsarbete

Vår process handlar om att systematiskt lotsa individer eller grupper fram till en vision för sin verksamhet eller uppdrag, sätta smarta mål och identifiera på vilket sätt man kan mäta och följa upp målen (nyckeltal). Vi arbetar utifrån devisen att det ska vara tydligt med hur det ser ut när det är klart, enkelt att mäta framgång och att det som mäts blir gjort. Vi jobbar med ”lysbojar” som bildligt ska tändas på vägen och att identifiera framgångsfaktorer som leder till målet.

Ledarskapsprogram

Inom näringsliv och kommuner bygger vi ledarskapsprogram som är hållbara över tid och som utgår från deltagarnas behov och tidigare erfarenhet av ledarskap. Vi jobbar med upplevelsebaserad inlärning och bygger på de faktiska utmaningarna som deltagarna står inför just nu. Vi kompletterar med generella teorier och tidigare erfarenheter. Kommunikation, samhörighet, trygghet, transformerande ledarskapet, målarbete och feed-forward är basen i våra program.

Entreprenöriellt lärande i skolan

I uppdrag som leder till en entrepenöriell skola arbetar vi både med ledarskapet i klassrummet, vision och strategiarbete. För att frigöra kreativitet och företagsamhet hos elever krävs trygga, modiga lärare som samarbetar och är goda förebilder. Vi identifierar hinder och gamla mönster och bygger team som möter elevernas drivkrafter att utvecklas. Det transformerande ledarskapet får stort utrymme i den här processen. Vi jobbar även med individuell handledning av skolledare och med ledningsgrupper på skolor.

HR processer och stabsfunktioner

Vår långa erfarenhet inom HR området och som ledare i stabsorganisation leder oss till uppdrag som handlar om att identifiera, kartlägga, analysera och utveckla organisationers stabsfunktioner.