annie-spratt-223429-unsplash

Teamutveckling & Träning

Vi bygger effektiva och produktiva team med hjälp av beprövade metoder.Vi vet att team som tränar tillsammans och utvecklar sina gemensamma arbetsmetoder, skapar trygghet och öppenhet, är mer effektiva. Team som är effektiva får grejer gjorda!

 • Teamutveckling börjar med förståelse. Vi börjar resan med coachande möten där vi diskuterar dina utmaningar, din verksamhet, värdegrund och ditt ledarskap.
 • Vi gör nuläges analys med hjälp av intervjuer och/eller forskningsbaserade verktyg. Det innebär att teammedlemmarna fått sina röster hörda och är med i processen från start. Det är en investering i det fortsatta teamarbetet.
 • När vi har lagt grunden, så skapar vi den röda tråden tillsammans med dig. Vi sätter mål med teamutvecklingen. Sedan bestämmer vi omfattning, innehåll och effektmätning för att säkerställa att vi tillsammans får de önskade resultatet.
 • Vi genomför aktiviteterna i kontinuerlig dialog med dig. Tillsammans litar vi på processen och du kan räkna med att vi tar hand om det som dyker upp under resans gång.
 • När vi är klara utvärderar vi effekterna och måluppfyllelsen tillsammans. Vi släpper inte taget om dig och ditt team efter avslutade aktiviteter. Vi är bara nöjd när du är nöjd.

Ledningsgrupputveckling

Vi utvecklar din ledningsgrupp till att ta gemensamt ansvar för helheten. Genom att systematiskt arbete med ledningsgruppen tar vi er från en grupp som delar information till en grupp som tar ansvar för helheten. Fokus ligger på gemensamt arbete utifrån ett affärsmässigt strategiskt perspektiv.

 • Det börjar med att vi utgår ifrån de visioner, strategier och mål som finns för din verksamheten när vi tillsammans identifierar dina och ledningsgruppens behov.
 • Vi samtalar med de utvalda för att förstå deras förväntningar och på vilket sätt de bidrar i gruppen. Vid behov använder vi ett forskningsbaserat verktyg för att kartlägga gruppen.
 • När vi har all bakgrundsinformations skapar vi gemensamt den röda tråden för ledningsgruppens arbete med mål, rollfördelning och samarbete. Vi bestämmer omfattning, innehåll och mål. Det är nu vi bestämmer hur vi ska mäta och följa upp effekterna.
 • Vi genomför aktiviteterna i kontinuerlig dialog med dig. Tillsammans litar vi på processen och du kan räkna med att vi tar hand om det som dyker upp under resans gång.
 • Till slut utvärderar vi effekterna och måluppfyllelsen. Vi släpper inte taget om dig efter avslutade aktiviteter. Vi är bara nöjd när du är nöjd.

Individuell handledning

Vi coachar dig till att identifiera, förstå och uppnå dina personliga mål. Vi tror på människans förmåga, kapacitet och drivkrafter. Vår övertygelse och erfarenhet är att alla har styrkor de vill och kan utveckla. Vi hjälper dig med det.

.

 • Det börja med att du får berätta vad din utmaning är och vad du vill utveckla. För oss är det viktigt att vi får förtroende för varandra.
 • Handledningen ska vara förankrad hos din chef, så att du får det stöd för din utveckling som krävs.
 • Vi jobbar med olika typer av forskningsbaserade verktyg för personlig utveckling, personlig handlingsplan och mellan våra träffar har du hemuppgifter.
 • I halvlek gör vi en gemensam utvärdering av processen som kan inkludera feedback från din chef eller andra berörda.
 • Vi utvärderar effekterna och måluppfyllelsen. Vi släpper inte taget om dig efter avslutade aktiviteter. Vi är bara nöjd när du är nöjd.

Entreprenöriellt lärande i skolan

Vi formar kreativa, företagsamma lärare och elever för framtiden. Ledarskapet i klassrummet, vision och strategiarbete är viktiga delar i entreprenöriella lärandet i skolan. För att frigöra kreativitet och företagsamhet hos elever krävs trygga, modiga lärare som samarbetar och är goda förebilder.

 • Det viktigaste grunden är att förstå nuläget, därför genomför vi en analys med skolledningen för att identifiera hinder och gamla mönster. Vi sätter mål och struktur för uppföljning av aktiviteten.
 • Vi bygger fokusgrupper med lärare och skolpersonal som uttrycker intresse för utveckling av skolan och sig själva.
 • Nu är det dags att tillsammans med fokusgrupper jobba med det transformerande ledarskapet för att väcka inre motivation och kreativitet hos eleverna,
 • Parallellt genomför vi ledningsgruppsutveckling för skolans ledning i syfte för att kunna stödja fokusgrupper och lärarlag.
 • Vi utvärderar effekterna och måluppfyllelsen. Vi släpper inte taget om dig efter avslutade aktiviteter. Vi är bara nöjd när du är nöjd.

Ledarskapsprogram

Vi skapar varaktig ledarskapsutveckling som är hållbar över tid. I programmen blandas generella teorier såsom transformerande ledarskap, kommunikation, målarbete och feed-forward med de utmaningar deltagarna står inför just nu. Tillsammans tränar vi alla moment

 • Resans start är en förståelse hos ledningen för behovet av ledarskapsutveckling för chefer, talanger och ledare som leder andra utan att vara chefer. Tillsammans med ledning och HR bygger vi program. Utgångspunkt är organisationens verksamhets- och ledarskapsmodell och dess värdegrund.
 • När vi identifierat mål och process för effektutvärdering samt omfattning och upplägg genomför vi program. Vår ambition är att ni ska vara delaktiga på ett sånt sätt att ni tar ett ägarskap, utvecklar interna handledare och säkerställer effekten av programmet i den operativa verksamheten.
 • Vi ansvarar för att alla teorier vi använder är evidensbaserade. Det gäller också personlighet och drivkrafts analyser.
 • Mellan utbildningstillfällena har deltagarna i uppgift att träna olika praktiska moment med sina medarbetare. Vi följer upp och reflekterar på nästa träff. Grunden för programmet är upplevelsebaserad inlärning.
 • Årligen utvärderar vi effekterna och måluppfyllelsen tillsammans med er. Utifrån resultatet utvecklar vi programmet vidare.

HR processer & stabsfunktioner

Vi stärker dina supportfunktioner och hjälper dig att skapa kvalitetssäkrade processer. Stabsfunktioner ska upplevas, av andra och sig själva, som ”navet i hjulet” eller ”oljan i maskineriet”, med egna mätbara mål som kopplar till verksamhetens. Vi hjälper er med det.

 • Uppdraget börjar med en nulägesanalys som ofta innefattar enkäter och/eller djupintervjuer för att fastställa organisationens förväntningar på leverans från staberna.
 • Vi fungerar som mentorer till HR- och Ekonomichefer för att träna tillsammans med dem i deras vardag. Era vardagsutmaningar löser vi tillsammans och kopplar ihop med forskningsbaserade teorier.
 • Staben jobbar med att tydliggöra sitt uppdrag, utvärdera synen på sig själva och vad som är syfte med deras leveranser. Feedforward från organisationen skapar ökad förståelse i stabernas utveckling och marknadsföring.
 • Systematisk processkartläggning och dokumentation kan ingå i uppdraget.
 • Vi bygger stolthet i att vara en väl fungerande stabsfunktion.

Ta det första steget till att våga utvecklas!

Vi hjälper dig att nå dina mål och vägleder dig genom hela förändringsprocessen. Fyll i kontakt formuläret så hör vi av oss